>
Mytouragentlogo1
ticlogo1
otoalogo1

 

kuoni
號碼
號碼
團號
已成行
目的地
航空公司
成人團費
小童佔半房
小童不佔床
 
成人稅項
小童稅項
行程特點
 
01
少量餘額
葡萄牙+西班牙
 
22,598
 
22,598
 
20,598
 
 
0
 
0
 
 
02
快將成行
葡萄牙+西班牙
 
50,998
 
50,998
 
48,998
 
 
0
 
0
 
 
03
已成行
西歐
 
23,990
 
22,990
 
21,990
 
 
0
 
0
 
 
04
少量餘額
葡萄牙+西班牙
 
24,598
 
24,598
 
22,598
 
 
0
 
0
 
 
05
Mytouragent - 金萬通尊尚假期有限公司